ربات بازدید و سرویس خطوط انتقال

کاربرد:

  • بازدید مکانیزه شبکه های انتقال نیرو

هدف:

  • افزایش دقت و سرعت بازدید خطوط انتقال نیرو

This post is also available in: English Germany Russian