پروژه های انجام شده

کات اوت فیوز ۱۳۲-۲۰ کیلوولت

عملکرد یک فاز کات اوت در پست فوق توزیع ۱۳۲-۲۰ کیلوولت

بوشینگ ۱۳۶-۶ کیلوولت

بوشینگ دیواری ۱۳۲kv کمپوزیت

کاورهای عایقی ۳۶-۶/۶ کیلوولت

کاورهای عایقی ۲۰ کیلوولت قابل نصب در شرایط برق دار

سرکابل۱۳۶-۱۱ کیلوولت

سرکابل ۱۳۲ کیلوولت کامپوزیت

This post is also available in: English Germany Russian